Tuyển nhân viên 1

Kỹ năng: Làm việc nhóm tốt

Kinh nghiệm: .....................

Học vấn: ............................

Mức lương: ................